Υπάλληλος Λογιστηρίου

Υπάλληλος Λογιστηρίου

Υπάλληλος Λογιστηρίου

Υπάλληλος Λογιστηρίου

Υπάλληλος Λογιστηρίου

Περιγραφή θέσης

Ο λογιστής του Αχαϊκού Χωριάτικου είναι ο θεματοφύλακας της οικονομικής υγείας της εταιρείας μας. Διαδραματίζοντας καίριο ρόλο στην ομαλή λειτουργία και ανάπτυξη, διασφαλίζει την τήρηση των λογιστικών αρχών, την ακρίβεια των οικονομικών καταστάσεων και την υλοποίηση των οικονομικών στόχων.

Κύριες Ευθύνες

 • Τήρηση λογιστικών βιβλίων και καταστάσεων

 • Επεξεργασία και καταχώριση οικονομικών συναλλαγών

 • Σύνταξη οικονομικών εκθέσεων και αναλύσεων

 • Υποβολή φορολογικών δηλώσεων και λοιπών οικονομικών στοιχείων

 • Συνεργασία με λογιστές, ελεγκτές και λοιπούς συνεργάτες

 • Εφαρμογή και τήρηση οικονομικών πολιτικών και διαδικασιών

 • Εποπτεία λογιστικού προσωπικού

Απαιτούμενα Προσόντα

 • Πτυχίο Λογιστικής ή συναφούς οικονομικής κατεύθυνσης

 • Άριστες γνώσεις λογιστικών αρχών και διαδικασιών

 • Γνώση λογισμικού λογιστικής

 • Ικανότητα ανάλυσης και σύνθεσης οικονομικών δεδομένων

 • Ακρίβεια, προσοχή στη λεπτομέρεια και οργανωτικές δεξιότητες

 • Επικοινωνιακές δεξιότητες και ομαδικό πνεύμα

Παροχές

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών

 • Δυνατότητες εκπαίδευσης και ανάπτυξης

 • Ευχάριστο και δυναμικό εργασιακό περιβάλλον

 • Μελλοντική προοπτική εξέλιξης στην αλυσίδα λογιστηρίων

Συμπληρώστε την φόρμα και κάντε το πρώτο βήμα επαγγελματικής εξέλιξης στην οικογένεια μας!

*

*

*

*

*

*

*

*

(1) file

Click to upload files

 

or drag and drop

max. 10MB

*

*

*

*

*

*

*

*

(1) file

Click to upload files

 

or drag and drop

max. 10MB

*

*

*

*

*

*

*

*

(1) file

Click to upload files

 

or drag and drop

max. 10MB

*

*

*

*

*

*

*

*

(1) file

Click to upload files

 

or drag and drop

max. 10MB