Πιστοποιήσεις

Η εταιρία μας στεγάζεται σε καινούριες εγκαταστάσεις οι οποίες έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τους κανόνες ορθής βιομηχανικής και υγιεινής πρακτικής. Παράλληλα έχει αναπτύξει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας και ποιότητας τροφίμων το οποίο ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005.(HACCP)